சிறப்பு கல்வி                                                கிராம இணையதளம்


சிறப்பு கல்வி கற்றலில் ஏற்படும் குறைபாடுகளை கண்டுபிடித்து அதற்குரிய சிறப்பு பயிற்சி தருவது ஆகும்.

 மூத்தாக்குறிச்சி - அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் ஆசரியர்கள் மாணவர்களின் ஆற்றலை அறிந்து அதற்கேற்ப நல்ல முறையில் பாடம் கற்பித்து  மாணவர்களுக்கு அரசு பொதுத் தேர்வுவில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்க உறுதுணையாக அமைகிறது  .Comments