பள்ளியின் செயல்பாடுகள்


மேலும்   மூத்தாக்குறிச்சி - அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில்


  • ஜே.ஆர்.சி, 
  • சாரணர் அமைப்பு , 
  • எயிட்ஸ் விழிப்புணர்வு மற்றும் 
  • தேசிய பசுமைப்படை   


ஆகிய இயக்கங்கள் சிறப்பாக செயல்ப்பட்டு வருகிறது .


ஆசிரியர் பற்றாக்குறையால் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் மூலம் 4 ஆசிரியர்கள் நியமனம் செயல்பட்டு   பணியாற்றி வருகின்றனர். 

பெற்றோர் ஆசரியர் கழகம் மற்றும் ஊர் பெரியோர்கள் ஒத்துழைப்புடன் இப்பள்ளியானது  இலைமறை காயாக அறிய பெரிய சாதனைகளைப்  படைத்து வருகிறது .
Comments