பள்ளியின் அமைப்பு


மூத்தாக்குறிச்சி - அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி

இப்பள்ளியானது மதுக்கூர் - அதிராமபட்டினம் சாலையில் மதுக்கூரி லிருந்து 2 சுமார் கீ .மீ தொலைவில் அழகான ,அமைதியான இயற்கை சூழலில் அமைந்துள்ளது .

Comments